Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

9397 8460 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viaagp agp
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazyta zyta
7482 d19c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaBlueBerryyy BlueBerryyy
3561 a3a9
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaBlueBerryyy BlueBerryyy

December 28 2019

Reposted fromweightless weightless viahormeza hormeza
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
Doprowadzajcie się nawzajem do uśmiechu,
to ważniejsze niż orgazm.
Reposted fromEmcy Emcy viaelinela elinela
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viausmiechprosze usmiechprosze
Wiele osób z Twojej przeszłości zna tylko tę nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje. 
— Alina Adamowicz
Reposted fromlovvie lovvie viaavooid avooid
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahormeza hormeza

November 23 2019

" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
Reposted fromniczegoniezaluje niczegoniezaluje viaataga ataga
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viainto-black into-black
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
3370 eb78
https://youtu.be/8ejtIwBpqK4 La Boum - Reality - Richard Sanderson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl