Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

2908 cf7d
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
5667 1bdd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaselsey selsey
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaselsey selsey
4492 5e5b 500
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Zabierz mnie stąd, wyjedźmy gdzieś. Cokolwiek, nie chce już więcej o tym myśleć
— (via nie-chce-zyc-pora-umierac)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
6725 2523
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaazazel azazel

March 27 2017

3938 60f3 500
8369 62f1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viancmsp ncmsp
Reposted fromcuty cuty viablubra blubra
4348 9d64

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaselsey selsey
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaselsey selsey
1387 a4a9 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viaselsey selsey

O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.

— Jacek Walkiewicz
Reposted byjestemjedenlottibluebell
9518 0e8a 500
Reposted fromStarorchids Starorchids viakoralina koralina
(...) I pisz, kiedy tylko poczujesz potrzebę (...)

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaZoonk11 Zoonk11
4499 fc6f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl