Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

Brak, brak, brak, brak mi doskwiera
Brak, brak, brak ogólny.
Brak mi dobrych ludzi tu.
Brak, brak, brak, brak mi dolega,
Deficyt miłej dłoni,
Nikt mnie nie obudzi już.

Wracaj, wracaj, wracaj …
— Mery Spolsky "Brak"
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaMaryiczary Maryiczary
1750 d583
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
2477 628e
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
0466 ef2a 500
Reposted fromscylla scylla viagdziejestola gdziejestola
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viagdziejestola gdziejestola
2542 dd23 500
6673 31ac
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch

November 18 2017

3712 a648 500
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viagoldenowl goldenowl
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoldenowl goldenowl
6503 0d5a
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaselsey selsey
7560 ccd2 500
Wiśniewski
4843 63fb 500
Bo mogłem Ci mówić wszystko...
Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.
- Jan Brzechwa
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacherrycokee cherrycokee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl