Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

" Zupa jest pamiętnikiem, ale posiada pewien szyfr. Tylko niektóre osoby są wstanie odczytać rzeczywistą jej treść, wiedzą, czy dane zdanie odnosi się do mojego aktualnego życia, czy tak po prostu, bez większego powodu kliknęłam repost, bo zwyczajnie mi się ono spodobało. "
Reposted fromniczegoniezaluje niczegoniezaluje viaataga ataga
2500 de3a 500
Reposted frompunisher punisher viainto-black into-black
5349 d902 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainto-black into-black
3370 eb78
https://youtu.be/8ejtIwBpqK4 La Boum - Reality - Richard Sanderson
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaTyMiJestes TyMiJestes
2852 c226 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2819 696f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaagp agp
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viajustfeel justfeel
2471 76cb 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viadancing-shoes dancing-shoes

September 19 2019

0485 20db 500
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl vianieobecnosc nieobecnosc
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung vialittleburn littleburn

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarattyness rattyness
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl